"Welzijn in de wijk”

Welzijnsorganisatie Stichting Mooi is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer.
Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden hun talenten en mogelijkheden benut. ..meer.

Wij zijn onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).


"Ik woon zo fijn in mijn huisje. Hoe kan ik hier ook in de toekomst zelfstandig blijven wonen?"

In het Wijkcentrum bij u in de buurt kunnen we samen kijken naar de dingen die nu misschien al iets moeilijker gaan en kijken hoe u ook in de toekomst naar tevredenheid zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties
(WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan
te passen aan een Europese Richtlijn. De WPR verplichtte de instelling tot het maken van
een privacyreglement. De WBP stelt die eis niet meer. Dat betekent niet, dat het niet verstandig is een dergelijk reglementvoor handen te hebben, maar dan aangepast aan de nieuwe wet.

Onderstaand volgt dan ook een nieuw reglement voor Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn, dat kort aangeeft hoe op basis van de nieuwe wet met persoonsgegevens moet worden omgegaan en welke rechten en
plichten uit de wet voortvloeien voor betrokkenen.

De stichtingen wil door middel van dit privacyreglement voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de artikelen is de gescheiden verantwoordelijkheid ten aanzien van het bijhouden van persoonsgegevens uitgewerkt. Deze gescheiden verantwoordelijkheid is zodanig georganiseerd dat de diverse organen van de stichting controle op elkaar kunnen uitoefenen. Bij het opstellen van dit reglement is rekening gehouden met zowel schriftelijke verwerking van persoonsgegevens als deze verwerking in geautomatiseerde vorm. Ten behoeve van verwerking in geautomatiseerde vorm is een "Gedragscode gebruik ICT " vastgesteld en als bijlage bij dit reglement bijgevoegd.

Bekijk het privacyreglement.